Czy nazwiskiem profesora Mirosława Przyłęckiego, Honorowego Obywatela Oleśnicy, zostanie nazwane rondo na Wojska Polskiego?

Profesor Mirosław Przyłęcki był zasłużonym dla Oleśnicy konserwatorem zabytków i urbanistą. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji powojenna odbudowa pozwoliła zachować historyczną zabudowę i unikalny charakter miasta.

Michał Kołaciński, poprzedni burmistrz Oleśnicy, miał sposobność rozmawiać z panią Danielą Przyłęcką, wdową po profesorze, którą zaprosił na spotkanie z oleśniczanami. Doszło ono do skutku 19 października 2018 r. D. Przyłęcka wyraziła satysfakcję, iż (ówczesne) władze miasta pragną upamiętnić postać jej męża i udzieliła zgody, by jednemu z rond nadać jego imię.

Po dwóch dniach doszło jednak do wyboru nowego burmistrza, którego stanowisko w kwestii Honorowego Obywatela Oleśnicy nie jest jasne.

Dwadzieścia lat temu ukazało się wydawnictwo informacyjne "Oleśnica 98", w którym podkreślono zasługi prof. Przyłęckiego dla naszego miasta. Wspomniano, iż nie dopuścił do rozbiórki kościołów Św. Trójcy oraz NMP i Św. Jerzego. Wstęp do publikacji napisał ówczesny i obecny burmistrz Jan Bronś.

Niestety: w grudniu 2011 roku ten sam włodarz negatywnie zareagował na interpelację Wiesława Piechówki w sprawie nazwania którejś z nowych ulic w Oleśnicy nazwiskiem zmarłego miesiąc wcześniej Honorowego Obywatela naszego miasta. W odpowiedzi Jan Bronś miał się posłużyć m.in. argumentem, iż Mirosław Przyłęcki, jako wojewódzki konserwator zabytków w latach 1958-73, jest odpowiedzialny za wywiezienie cegły z rozbiórki oleśnickich kamienic do Warszawy.

Tyle, że akcję wywożenia cegieł przerwano w 1956 roku...

O sprawie pisał na swojej stronie dr Marek Nienałtowski.

Michał Kołaciński, już jako radny Rady Miasta, złożył podczas sesji 28 grudnia 2018 r. interpelację w sprawie nadania imienia prof. Mirosława Przyłęckiego rondu na ulicy Wojska Polskiego. Rondo to, jako jedyne w Oleśnicy, nie ma jeszcze swojej nazwy.

Imię zasłużonej dla naszego miasta postaci, funkcjonujące w przestrzeni publicznej, wpisuje się w proces budowania i umacniania tożsamości Oleśnicy poprzez honorowanie związanych z nią wybitnych ludzi. Podobnie postąpiono w 2016 r. w przypadku nadania nazwy Krzysztofa Galickiego rondu na skrzyżowaniu ulic Ludwikowskiej, 3 Maja, Reja i Chopina.

Nadanie nazwy może nie rodzić żadnych nakładów finansowych: koszt wykonania i ustawienia tabliczki z nazwą zadeklarowało Stowarzyszenie Oleśnica Razem.

Jak do sprawy tym razem podejdzie Jan Bronś?
Odpowiedź z pewnością opublikujemy.

Więcej o prof. Mirosławie Przyłęckim TUTAJ i TUTAJ.

Poniżej treść interpelacji.Michał Kołaciński

Radny Rady Miasta Oleśnicy

Sz. P. Jan Bronś

Burmistrz OleśnicyINTERPELACJA

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz Art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994) niniejszym składam interpelację w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Janusza Kusocińskiego w Oleśnicy: Rondo im. prof. Mirosława Przyłęckiego.


UZASADNIENIE

Prof. dr hab. inż. arch. Mirosław Adam Przyłęcki był zasłużonym dla Oleśnicy konserwatorem zabytków i urbanistą. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji powojenna odbudowa miasta pozwoliła zachować historyczną zabudowę i unikalny charakter Oleśnicy.


Tematem dysertacji doktorskiej prof. Przyłęckiego była "Odbudowa Starego Miasta w Oleśnicy w latach 1955-1974 r." 1 marca 1979 roku jury konkursu na prace magisterskie i doktorskie, organizowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd Regionalny Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Trzynadlowskiego, przyznało tej rozprawie pierwszą nagrodę "uznając jej wartość badawczą i poważne znaczenie społeczne" /cytat z orzeczenia Jury/.


Pośród naukowych prac M. Przyłęckiego ważne miejsce zajmują te, które związane są właśnie z Oleśnicą, m.in. "Dokumentacja rozbiórkowo-porządkowa obszaru Starego Miasta w Oleśnicy", wykonana w roku 1956 w zespole urbanistycznym PKZ pod kierownictwem autora czy "Omówienie odbudowy zabytków Oleśnicy i powiatu oleśnickiego" w pracy zbiorczej p.t. "Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1995-1968", Wyd, Ossolineum, Wrocław 1970 r. lub "Zamek w Oleśnicy", którą to pozycję wydało Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu w 1980 r.


Prof. Mirosław Przyłęcki był przyjacielem Oleśnicy i wielokrotnie to podkreślał. Naszemu miastu poświęcał wystąpienia publiczne, jak np. "Problemy konserwatorskie i estetyczne rewaloryzacji Starego Miasta w Oleśnicy" - referat na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu w dn. 16.06.1980 r. czy referat wcześniejszy "Odbudowa zabytków Oleśnicy po II wojnie światowej", który wygłosił na sesji popularno-naukowej w Oleśnicy jeszcze w 1969 roku.


W uznaniu zasług prof. Przyłęcki został Honorowym Obywatelem Oleśnicy. Tak zasłużona postać nie ma jednak w naszym mieście żadnego upamiętnienia w postaci chociażby pamiątkowej tablicy lub nazwy ulicy, placu albo ronda.


W ostatnich latach administracja miejska Oleśnicy kontaktowała się z wdową po M. Przyłęckim w celu przywrócenia pamięci o naukowcu, który naszemu miastu poświęcił mnóstwo pracy.


Efektem rozmów było spotkanie pani Danieli Przyłęckiej z oleśniczanami, które odbyło się w sali konferencyjnej BiFK 19 października 2018 r. Tematem spotkania była m.in. premiera wydawnictwa pt. "Prof. dr hab. Mirosław Przyłęcki, architekt – człowiek z pasją, odkrywał, ochraniał, odbudowywał i opisywał zabytki Dolnego Śląska". Podczas tego spotkania Daniela Przyłęcka wyraziła zgodę, by imieniem jej zmarłego 21.11.2011 r. męża nazwać jedno z oleśnickich rond.


Rondo u zbiegu ulic Kusocińskiego i Wojska Polskiego leży na trasie, którą do Oleśnicy wjeżdżają i zeń wyjeżdżają pojazdy zmierzające od i do Wrocławia. Jak dotąd nie ma ono nadanej nazwy. Upamiętnienie profesora Mirosława Przyłęckiego poprzez nadanie wspomnianemu rondu imienia zasłużonego badacza miałoby walor edukacyjny i stanowiłoby kolejny element przywracania pamięci o wybitnych postaciach związanych z Oleśnicą.


Nadanie imienia rondu ma znaczenie honorowe, symboliczne i reprezentacyjne. Jest przy tym wyrazem wdzięczności wobec człowieka, dzięki któremu współczesna Oleśnica może szczycić się unikalnymi zabytkami. Jednocześnie nie niesie nakładów finansowych. Koszt wykonania i posadowienia tabliczki z nazwą może pokryć Stowarzyszenie Oleśnica Razem.


W związku z powyższym interpeluję jak na wstępie.


Michał Kołaciński

Radny Rady Miasta Oleśnicy