Wyeliminujmy błędy z herbów i flag Oleśnicy!


W przestrzeni publicznej od lat funkcjonuje herb Oleśnicy obarczony istotnymi błędami heraldycznymi i rysunkowymi, a flaga miasta stanowi odzwierciedlenie flagi miejskiej Bielska Białej.

Aby zakończyć tę kompromitującą Oleśnicę okoliczność już od 2015 r. prowadzono prace związane z usunięciem rażących błędów. Po korekcie projektów wykonanej przez heraldyka Tadeusza Gajla i ostatecznym zatwierdzeniu ich przez Komisję Heraldyczną w 2019 roku, złożyliśmy projekt uchwały, który wprowadza poprawne heraldycznie i rysunkowo insygnia miejskie, spełniające jednocześnie wszelkie wymogi dotyczące nowoczesnych sposobów druku, haftu i innych sposobów ich rozpowszechniania.

W obowiązującej do dziś uchwale nie uwzględniono pięknego, heraldycznego rysunku orła św. Jana używanego w Oleśnicy do 1992 r. i znajdującego się na okładce monografii Oleśnicy z 1981 r. Rysunek ten Komisja Heraldyczna zalecała podczas przyjmowania herbów w 2006 r. 

Orze z monografiigif

Obecnie właśnie ten rysunek orła został wprowadzony do projektu uchwały.


Dla przypomnienia  - poniżej po lewej aktualny herb. Błąd dotyczy koloru szarfy oraz nierozdzielenia dwóch łacińskich słów „IOEVAN” (powinno być: IO+EVAN - skrót łaciński oznaczający Jana Ewangelistę - oddzielonych tzw. dywizorem). Ponadto narysowano  ok. 50 piórek. Ciężko je umieścić na np. medalu (poniżej po prawej):

Herb uproszczonyjpgMonetajpg


Po prawej u góry moneta wybita w 2010 r.  Ze względów technicznych udało się umieścić jedynie połowę piórek, w związku z czym powyższy wizerunek formalnie nie jest herbem Oleśnicy (nie odpowiada wizerunkowi przyjętemu w drodze uchwały w 2006 r.)


Projekty zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną

Projekt poprawionego pod względem heraldycznym i rysunkowym herbu Oleśnicy (autor: heraldyk Tadeusz Gajl):
Zacznik 1 Herb Olenicyjpg

Herb Miasta Oleśnicy umieszcza się na pieczęci Burmistrza Miasta Oleśnicy, Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy i w sali obrad Rady Miasta Oleśnicy oraz Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy.

W projekcie uchwały proponujemy też, aby również (jak w 2006 r.) wprowadzić do użycia tzw. herb uroczysty, chociaż Komisja Heraldyczna nie zgadza się na nazywanie go w ten sposób - w związku z czym nazwano go historycznym herbem Miasta Oleśnicy i uzyskało to aprobatę wspomnianej Komisji. Powinien mieć on analogiczne zastosowania jak poprzedni herb przyjęty w 2006 r.: nie będzie stosowany w zwyczajowych dokumentach wystawianych przez UMO,  a jedynie w promocji miasta i na uroczystych dokumentach sygnowanych przez Burmistrza Oleśnicy czy Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

Projekt poprawionego pod względem heraldycznym i rysunkowym herbu historycznego Oleśnicy (autor: heraldyk Tadeusz Gajl):

Zacznik 2 Herb historycznyjpg

Herb historyczny umieszcza się na pieczęci wielkiej miasta, łańcuchu Burmistrza Oleśnicy i Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy, w gabinecie Burmistrza Miasta Oleśnicy, w sali obrad Rady Miasta Oleśnicy i Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy.

Herb historyczny zasługuje na wprowadzenie do symboliki miejskiej, zawiera również elementy wskazujące na piastowskie pochodzenie miasta. W dotychczasowym herbie tego nie widać.


Flaga urzędowa zaproponowana w projekcie uchwały już nie jest flagą miejską Bielska Białej. Nie jest też flagą innego miasta, gminy, powiatu, państwa. Ponadto pionowe umieszczenie pasów pozwala umieścić na niej duży widoczny z daleka, czytelny i promujący Oleśnicę oraz jej historię herb.

Projekt flagi urzędowej Oleśnicy (autor: heraldyk Tadeusz Gajl):
Zacznik 3 Flaga urzdowajpg

Flagę urzędową Miasta Oleśnicy podnosi się na maszcie ratusza.  Należy ją również zawieszać w miejscu obrad Rady Miasta Oleśnicy i Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy oraz na zewnętrznych ścianach pomieszczeń, w których te organy obradują.


Oprócz powyższego, projekt uchwały przewiduje wprowadzenie także zwykłej flagi miejskiej (pasy o równej szerokości pionowo, bez herbu) oraz bannerów: urzędowego i miejskiego.

Projekt flagi miejskiej Oleśnicy (autor: heraldyk Tadeusz Gajl):
Zacznik 4 Flaga miejskajpg

Flagę miejską podnosi się z okazji uroczystości miejskich na masztach lub budynkach jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy. Mogą ją także wywieszać mieszkańcy bez potrzeby uzyskania zgody, w celu podkreślenia znaczenia uroczystości miejskich oraz świąt i rocznic państwowych.


Projekt bannerów Oleśnicy - urzędowego i miejskiego (autor: heraldyk Tadeusz Gajl):

Zacznik 5 Baneryjpg

Uchwała z 2006 r. nie przewidywała wprowadzenia bannera. W dzisiejszych czasach wygodną formą identyfikowania wizualnego miejskiej symboliki w okolicznościach formalnych są właśnie bannery, w związku z czym w projekcie uwzględniono banner urzędowy oraz miejski, a także uregulowano zasady ich wykorzystywania. Miniaturowe bannery urzędowe na podstawkach można również umieszczać w sali obrad Rady Miasta Oleśnicy i Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy oraz gabinetach Urzędu Miasta Oleśnicy i pozostałych jednostek organizacyjnych.

W celu rozpowszechnienia symboliki miejskiej i promocji miasta proponujemy też wprowadzić – bez konieczności podejmowania uchwały przez Radę Miasta - flagę promocyjną, na którą można nanieść wizerunek orła św. Jana z dodatkowym napisem „Oleśnica” lub z hasłem promocyjnym miasta itp. Flaga taka nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Heraldyczną, w związku z czym nie stanowi przedmiotu regulacji w złożonym projekcie. Flaga taka mogłaby być używana np. przez podróżników, sportowców, kibiców, uczestników marszów, zgromadzeń patriotycznych itp., chcących wyrazić zachwyt z bycia oleśniczaninem i okazania tego. Flaga taka nie musi być ograniczona wymiarami.

Projekt uchwały nie jest wymierzony przeciwko komukolwiek i służy wyeliminowaniu pomyłek, a przede wszystkim stanowi logiczną konsekwencję uchwały Komisji Heraldycznej z 7 listopada 2017 roku i w szczególności uchwały nr 22-1069/O/2019 z 26 marca 2019 roku. Oba dokumenty pozostają w dyspozycji Urzędu Miasta Oleśnicy.

W związku z korektą błędów w symbolach miejskich, proponowaną w złożonym przez nas projekcie, nie przewiduje się negatywnych skutków ekonomicznych. Wymianę aktualnych symboli, np. flag, i tak realizuje się na bieżąco w sytuacji ich zużycia bądź zniszczenia. Ramki na herby, które wiszą obecnie w urzędach i biurach, nie podlegają wymianie - tylko wydrukowany herb. Koszt wydruku herbów po korekcie oraz tabliczek informacyjnych, a także korekta uroczystej pieczęci czy łańcuchów Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miasta należy sfinansować z budżetu miasta, w zakresie przeznaczenia np. na działania promocyjne bądź organizacyjne. Wprowadzenie pozbawionego błędów herbu do wzorów pism nie wymaga jakichkolwiek nakładów.  Poza oznaczeniem organów Gminy Miasto Oleśnica oraz jej jednostek organizacyjnych, gdzie zmiany należy dokonać niezwłocznie po wejściu uchwały w życie, dopuszcza się sukcesywne wprowadzanie skorygowanej symboliki, zastępując dotychczasowe symbole symbolami skorygowanymi w sytuacji wymiany zużytych bądź nieaktualnych materiałów, na których dotychczasowa symbolika była stosowana.

Podstawą prawną dla usunięcia błędów herbów i korekty flagi są m.in.: uchwała Komisji Heraldycznej z dnia 7 listopada 2017 roku oraz uchwała Komisji Heraldycznej z dnia 26 marca 2019 roku. Podstawą przygotowania projektów symboli miejskich bez błędów była także interpelacja radnego Damiana Siedleckiego z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie usunięcia błędów heraldycznych i weksylologicznych z insygniów miejskich. 

Więcej informacji szczegółowych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały o symbolach miejskich.

Projekt ów porządkuje dotychczasowe regulacje w tym zakresie i usuwa rażące błędy, w związku z czym jego przyjęcie jest uzasadnione, potrzebne i konieczne. Hejnał i dotyczące go przepisy nie wymagały zmian.


Opracowanie merytoryczne: dr Marek Nienałtowski

Opracowanie graficzne: Tadeusz Gajl


Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami