top of page

"Konstytucja" Oleśnica Razem

Regulamin stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne

 

 § 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Oleśnica Razem. W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Oleśnica w województwie dolnośląskim.

 

 § 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.

 § 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.

 

 

II. Cele i środki działania

 

 

 § 6

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Popularyzacja wiedzy na temat Oleśnicy, jej historii, dziedzictwa, kultury i mieszkańców;

 2. Działania zmierzające do zwiększenia znaczenia Oleśnicy w zakresie kultury, turystyki
  i krajoznawstwa oraz gospodarki;

 3. Promocja Oleśnicy;

 4. Propagowanie, rozwijanie i ugruntowywanie społeczeństwa obywatelskiego;

 5. Rozpowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
  w szczególności Gminy Miasto Oleśnica;

 6. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 7. Działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 8. Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 9. Działania w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 10. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego;

 11. Działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 15. Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 16. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 17. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 § 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, szkoleń i innych spotkań mających na celu realizację zadań określonych w par. 6 niniejszego Regulaminu;

 2. Przygotowywanie i dystrybuowanie materiałów informacyjnych dotyczących działań określonych
  w par. 6 niniejszego Regulaminu;

 3. Uczestnictwo w życiu publicznym Oleśnicy;

 4. Podejmowanie inicjatyw i działań ukierunkowanych na realizację zadań określonych w par. 6 niniejszego Regulaminu;

 5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi;

 6. Współpracę z administracją publiczną;

 7. Udział w ogólnodostępnych projektach dotyczących działań określonych w par. 6 niniejszego Regulaminu.

III. Członkostwo

 

 § 8

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, może także posiadać członków honorowych.

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz o akceptacji jego Regulaminu, na której pisemną rekomendację własnoręcznym podpisem wyraziło dwóch członków Stowarzyszenia.

 3. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji.

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład
  w rozwój działań stanowiących określone w Regulaminie cele Stowarzyszenia. Z wnioskiem
  w sprawie przyjęcia członka honorowego może wystąpić Zarząd lub min. trzech Członków zwyczajnych. Do wniosku musi być dołączona pisemna zgoda kandydata na członka honorowego.

 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na najbliższym wypadającym po złożeniu wniosku zebraniu.

 7. Członkowie honorowi zwolnieni są z uiszczania obowiązkowych składek członkowskich.

 

 

 § 9

Członek ma prawo do:

 

1) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

2) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

3) Zgłaszania inicjatyw i podejmowania działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia;

4) Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

 

 § 10

 

Członek obowiązany jest do:

 

1) Pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia;

2) Popierania i realizowania celów Stowarzyszenia;

3) Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

4) Przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia;

5) Terminowego uiszczania obowiązkowych składek członkowskich.

 

 

§ 11

 

   

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

1) Śmierci członka;

2) Dobrowolnej, złożonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

3) Skreślenia z listy Członków przez Zarząd:

   a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą obowiązkowych składek   członkowskich przez okres min. 6 miesięcy;

   b) z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminowych, w szczególności nie przestrzegania uchwał
i postanowień władz Stowarzyszenia;

   c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz  Stowarzyszenia.

4) Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie najpóźniej do 14 dni od otrzymania na piśmie uchwały o skreśleniu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 

 

IV. Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 12

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia (dalej: Walne Zebranie);

 2. Zarząd Stowarzyszenia (dalej: Zarząd).

 

 

§ 13

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

 2. Uchwalanie zmian Regulaminu;

 3. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz uzupełnianie jego składu;

 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym rocznych sprawozdań finansowych do 30 czerwca roku następnego;

 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia bądź Zarządu;

 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

 9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

 

 

§ 14

 

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 

 

§ 15

 

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 

 

§ 16

 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 4 miesiące lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych Członków Stowarzyszenia. Członków zawiadamia się o dacie Walnego Zebrania nie później niż na 14 dni przed jego terminem w sposób zwyczajowo przyjęty
i skuteczny. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Zebrania, wyłoniony spośród obecnych Członków. Przewodniczący Walnego Zebrania proponuje porządek obrad, który musi zostać przez Członków przyjęty w drodze uchwały. Obecność stwierdza się na podstawie podpisów złożonych przez Członków na liście obecności.

 

 

§ 17

 

Walne Zebranie może pracować jako zwyczajne albo nadzwyczajne zebranie Członków. Z każdego Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego Zebrania i osobę sporządzającą (sekretarza Zebrania). Podjęte uchwały są dołączane do protokołów. Uchwała musi zawierać: datę, przedmiot oraz podpisy Przewodniczącego Zebrania i sekretarza.

 

 

§ 18

 

Zebranie nadzwyczajne dotyczy wyłącznie spraw, dla których zostało zwołane. Zwołuje się je w trybie określonym w par. 16, z tą różnicą, że Członków w przypadku zebrania nadzwyczajnego można
w sposób skuteczny zawiadomić o jego dacie nie później, niż na 3 dni przed jego terminem.

 

 

§ 19

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności wymaganego kworum:

 

1) W  pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do  głosowania członków;

2) W drugim terminie – wyznaczonym  w  tym  samym  dniu,  30 minut później niż pierwszy

termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania;

3) Zmiana   Regulaminu,  rozwiązanie  Stowarzyszenia   oraz  odwołanie Zarządu  wymaga

 bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 20

 

W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem decyzyjnym Członkowie zwyczajni, z głosem doradczym Członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 

§ 21

 

Stowarzyszenie jest kierowane jest przez Zarząd, który składa się z jednej osoby, wybieranej przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję. Kadencja liczy się od dnia podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu. Funkcję jednoosobowego Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy Członków.

 

 

§ 22

 

Rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu lub skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia jest równoznaczne z usunięciem z Zarządu. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Zarządzie musi być zgłoszona na piśmie podczas Walnego Zebrania, na którym niezwłocznie uzupełnia się skład Zarządu
w drodze uchwały. W przypadku śmierci członka Zarządu skład Zarządu uzupełnia się w drodze uchwały podczas najbliższego Walnego Zebrania.

 

 

§ 23

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i zapisami Regulaminu;

2) Prowadzenie innych spraw istotnych dla Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;

3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

4) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

6) Przyjmowanie i wykluczanie Członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

7) Ustalanie wysokości obowiązkowych składek członkowskich;

8) Zwoływanie Walnego Zebrania;

9) Przygotowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań finansowych.

 

 

§ 24

 

Do występowania w imieniu Stowarzyszenia na zewnątrz, składania oświadczeń woli, deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych, a także do podpisywania umów, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w §25 Regulaminu, upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia działający jednoosobowo.

 

 

§ 25

 

Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) wymaga zgody Walnego Zebrania, wyrażonej w formie uchwały, w której określony musi być cel, na jaki zobowiązanie ma zostać zaciągnięte.

 

 

 

§ 26

 

Członkowie Zarządu nie otrzymują za pełnione funkcje żadnego wynagrodzenia.

 

 

§ 27

 

skreślony

 

 

 

 

§ 28

 

skreślony

 

 

 

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

 

 

§ 29

 

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:


 

1) Składek członkowskich;

2) Dotacji;

3) Darowizn;

4) Zbiórek publicznych;

5) Spadków, zapisów;

6) Dochodów z majątku stowarzyszenia.

 

 

VI. Przepisy końcowe

 

 

§ 30

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

bottom of page