top of page

Obowiązujące regulacje

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Wstęp

1. Stowarzyszenie Oleśnica Razem, zwane dalej Stowarzyszeniem, dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony www.olesnicarazem.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz by szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Stowarzyszenie. W Polityce uregulowano:
a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Stowarzyszenie,
b. sposób wykorzystania tych danych,
c. prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie,
d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
f. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie,
g. stosowane przez Stowarzyszenie środki i metody ochrony danych osobowych,
h. informacje dotyczące plików cookies.

4. Stowarzyszenie udostępnia Politykę na stronie < www.olesnicarazem.pl > oraz na żądanie pocztą tradycyjną. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Polityki, utrwalić ją, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Korzystanie ze strony < www.olesnicarazem.pl > następuje poprzez zapoznanie się z jej zawartością.

6. W celu korzystania ze strony < www.olesnicarazem.pl > konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

I. Podstawowe pojęcia:

1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dokumentu. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która korzysta ze strony < www.olesnicarazem.pl >, w szczególności z oferowanych za jej pośrednictwem formularzy, a w przypadku osób fizycznych osoba, której dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie w związku z korzystaniem przez nią ze strony < www.olesnicarazem.pl >.

II. Stowarzyszenie jako Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest stowarzyszenie Oleśnica Razem, zwane dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 6, 56-400 Oleśnica, e-mail: olesnicarazem@gmail.com.

III. Zasady zbierania danych osobowych przez Stowarzyszenie

1. Stowarzyszenie uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez Stowarzyszenie wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby) Stowarzyszenie wystosuje do takiej osoby pytanie, czy wyraża ona zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej).

2. Stowarzyszenie uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
• informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
• służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
• danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem (dostarczanie nieodpłatnej usługi newsletter) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, w szczególności określonych przepisami Kodeksu Wyborczego;
• dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie

1. Stowarzyszenie zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2. Stowarzyszenie dokłada należytych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

3. Stowarzyszenie zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

4. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

5. Stowarzyszenie podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Stowarzyszenie oświadcza, że:
• przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
• zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
• przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane.

7. Dostęp do danych osobowych posiada: Stowarzyszenie, pisemnie przez niego upoważnione osoby, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Stowarzyszenie.

8. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

9. Stowarzyszenie oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

V. Cele przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie

1. Gromadzone przez Stowarzyszenie dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
• realizacji usług za pośrednictwem strony < www.olesnicarazem.pl > (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność Fundacji, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Stowarzyszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi
przez Stowarzyszenie lub inną zawartą ze Stowarzyszeniem umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się ze Stowarzyszeniem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Stowarzyszenie lub inną zawartą ze Stowarzyszeniem umową, Stowarzyszenie może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• zbierania danych osobowych w związku z działalnością Stowarzyszenia: w związku z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie
i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenia (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Stowarzyszenia (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku
z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Stowarzyszenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego Stowarzyszenia;
• zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami
Stowarzyszenia w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych
w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych lub promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych przez Stowarzyszenie

1. Dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych. Stowarzyszenie informuje o nim przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.

2. Stowarzyszenie wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie:
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
b) na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia,
c) z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania przez Użytkownika;
d) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego będą przechowywane
w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego;
e) w celu świadczenia usług, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie

1. Stowarzyszenie nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawniane podmiotom związanym ze Stowarzyszeniem na podstawie zgody Użytkownika. W takiej sytuacji podmioty te staną się niezależnym administratorem danych osobowych Użytkowników.

3. Stowarzyszenie może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym na jego zlecenie, w szczególności w zakresie świadczenia usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

4. Fundacja wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie na zlecenie Stowarzyszenia.

VIII. Prawa osób, których dane przetwarza Stowarzyszenie

1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez Stowarzyszenie danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jak również prawo dokonywania w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Stowarzyszeniu. W takich sytuacjach Stowarzyszenie dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

3. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Stowarzyszenia ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie oparty na realizacji jego uzasadnionego prawnie interesu.

5. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Stowarzyszeniu oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Stowarzyszenia. Jednakże Stowarzyszenie zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Stowarzyszenie przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.

6. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: olesnicarazem@gmail.com.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

1. Korzystanie ze strony internetowej < www.olesnicarazem.pl > może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Korzystając ze strony < www.olesnicarazem.pl > Użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony < www.olesnicarazem.pl >, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

2. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: <aboutcookies.org>. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej,
z której korzysta w celu połączenia ze stroną < www.olesnicarazem.pl >.

3. Stowarzyszenie, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej
< www.olesnicarazem >. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

4. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę < olesnicarazem.pl >. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je
z powrotem do strony < www.olesnicarazem.pl > za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony < www.olesnicarazem.pl >. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie <aboutcookies.org>.

5. Stowarzyszenie wykorzystuje cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności strony
< www.olesnicarazem.pl > także po zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji Użytkownika.

6. Stowarzyszenie może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
a) Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy
użyciu usługi Google Adwords,
b) Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi
Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
c) Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie
z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację
Użytkownika,
d) YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie
z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

7. Stowarzyszenie może wykorzystywać narzędzia marketingowe dostępnych w ramach serwisu Facebook
i zapewniane przezFacebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, np. Facebook Pixel. W celu kierowania do użytkowników strony < www.olesnicarazem.pl > reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań w tej witrynie, Fundacja może korzystać z narzędzia Facebook Pixel, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalaj na identyfikację użytkownika, a jedynie na przeanalizowanie jakie działania użytkownik podjął w ramach strony < www.olesnicarazem.pl >. Stowarzyszenie informuje jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku użytkownik również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony < www.olesnicarazem.pl > Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Stowarzyszenie w jego przypadku z Facebook Pixel.

8. Dostawca strony < www.olesnicarazem.pl > gromadzi informacje na temat ruchu na tej stronie m.in. za pomocą plików monitorujących typu Cookies oraz adres uIP odwiedzającego.

9. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa < www.olesnicarazem.pl > może zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Stowarzyszenia. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Stowarzyszenie zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie < www.olesnicarazem.pl >, a które nie są własnością Stowarzyszenia, ani nie podlegają jego kontroli, Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie < www.olesnicarazem.pl > są
przedmiotem praw ich właścicieli.

2. Domena internetowa < www.olesnicarazem.pl >, logotypy, nazwa i Polityka stanowią własność Stowarzyszenia w rozumieniu prawa cywilnego i autorskiego i jako takie podlegają ochronie prawnej.

3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników postanowień Polityki.

XI. Zmiany i aktualizacje Polityki

1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Zmiana Polityki może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych lub świadczenia usług realizowanych przez Stowarzyszenie, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących ww. procesów przez Stowarzyszenie.

2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie < www.olesnicarazem.pl >, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.

bottom of page