top of page

Stanowisko Klubu Radnych "Oleśnica Razem" w sprawie budżetu na rok 2021

Analiza przygotowanego budżetu przynosi wnioski, które z jednej strony napawają optymizmem, z drugiej zaś dają poczucie niewykorzystanej szansy.


Niewątpliwie poziom dochodów jest imponujący - rośnie z roku na rok - a spodziewany z powodu pandemii spadek wpływów podatkowych okazuje się relatywnie mniejszy i jest kompensowany transferami z budżetu centralnego. Można się jednak spodziewać, że skutki gospodarcze kryzysu epidemicznego będą rzutować na finanse samorządów w dłuższej perspektywie.

Czynnikiem pozytywnym jest poziom wolnych środków, którego źródłem jest przede wszystkim sprzedaż nieruchomości miejskich, w tym działki w strefie aktywności gospodarczej sprzedanej za prawie 32 mln zł. Wydawać by się mogło, że będzie to koło zamachowe dla rozwoju naszego miasta - czy tak jest w rzeczywistości? Niestety nie!

W obszarze wydatków inwestycyjnych wyraźnie dominują wydatki na infrastrukturę drogową - można się jednak spierać o to, które ulice w mieście powinny mieć priorytet.


Z naszego punktu widzenia słabym punktem tego budżetu jest brak nakładów na ulicę Kopernika wraz z logicznym ciągiem dróg gminnych, komunikujących tę część miasta z nieodległą galerią oraz brak uwzględnienia remontu ulicy Ogrodowej, której modernizację kolejny raz odłożono ad calendas grecas...

Mimo tego fakt, że dzięki wolnym środkom z lat poprzednich i dotacjom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rzędu 5,6 mln zakres planowanych prac daje nadzieję na odczuwalną poprawę jakości tej infrastruktury.


Również środki na remonty budynków mieszkalnych, w tym rażący swoim wyglądem spalony budynek na 3-go Maja, to ważna część wydatków inwestycyjnych w planowanym budżecie, zasługująca na akceptację. Ale już w planie budowy hali sportowej przy SP4 brak zewnętrznych źródeł finansowania! Dotacje centralne do tego typu obiektów to norma. Czy tak będzie w Oleśnicy?


Z satysfakcją przyjmujemy natomiast zapowiedź kontynuacji budownictwa socjalnego przy ulicy Kopernika. Mamy nadzieję, że z towarzyszącym remontem drogi i lokalizacją przystanku autobusowego z prawdziwego zdarzenia! Budownictwo socjalne to tylko jeden z elementów polityki mieszkaniowej. A co z programem mieszkań na wynajem? Może warto sięgnąć po wzorce z Kępna, naszego partnera w ZZO Olszowa: tam program „Mieszkanie Plus” zafunkcjonował!


Są liczne obszary, w których planowane nakłady nie odzwierciedlają naszym zdaniem realnych potrzeb oleśniczan. Trudno zrozumiały jest zwłaszcza w czasach wszechobecnej pandemii ledwo symboliczny wzrost nakładów na służbę zdrowia.

Zignorowano zupełnie nasz postulat przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nowoczesnej przychodni zdrowia, gdy gołym okiem widać, że obiekt przy Hallera to relikt przeszłości, z którym najwyższy czas się pożegnać!

Epidemia SARS COV-2 pokazała, że współczesne zagrożenia wymagają zmian w funkcjonowaniu obiektów służby zdrowia, zwłaszcza reżimu epidemiologicznego, systemu separacji i izolacji, czego brakuje starym obiektom. Ani słowa o wsparciu systemu ratownictwa medycznego, tak szumnie zapowiadanego w kampanii wyborczej!


Uderza pustka w sferze polityki senioralnej, rzeczywistym wyzwaniu XXI wieku. W obliczu dramatycznie starzejącego się społeczeństwa - ani słowa o organizacji MOKiS-u II, który miał być sztandarową placówką dedykowaną seniorom! Rozumiemy, że miasto podejmie się realizacji tego projektu w latach kolejnych, po przejęciu i zapowiadanym remoncie dworca kolejowego...


Dopiero co uchwaliliśmy założenia programu "Oleśnica Zasilana Naturą", z gromadzeniem wód opadowych jako jednym z elementów. Tyle, że jego efekty nawet nie zbliżą się do skali poprawy retencji, jaką uzyskalibyśmy rewitalizując zbiornik przy ulicy Kruczej - a o tej realnie oddziałującej na gospodarkę wodną miasta inwestycji ani słowa!


Trudno znaleźć zapowiedź redukcji smogu poprzez upowszechnienie podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - jednego z najefektywniejszych sposobów redukcji tej emisji i raczej nie sprzyja temu zapowiedź wzrostu taryfy za ciepłą wodę i ogrzewanie.


Przysłowiową "kulą u nogi" finansów miasta stają się rosnące koszty zagospodarowania odpadów, a próżno szukać w planach budżetowych choćby prób zmiany tej sytuacji. Nie sposób sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców! Poza doniesieniami medialnymi o wizycie studyjnej w spalarni w Koninie nie ma nawet zarysowanych kierunków dalszego funkcjonowania ZZO Olszowa.


Kolejne zaniechania to brak jakichkolwiek działań mogących poprawić sytuację ekonomiczną OKR Atol: wsparcie w postaci dopłaty do remontów czy pokrycie strat nie spowoduje zwiększenia konkurencyjności obiektu.

Ani słowa o ewentualnym obiekcie hotelowym, komplementarnym dla oferty sportowo-rekreacyjnej, czy o poszerzeniu oferty. Wykorzystanie już istniejących zasobów (vide obiekt gastronomiczny na basenie krytym) to nieporozumienie.

Co z projektem kogeneracji czy włączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej? Co z pozyskiwaniem dotacji na konieczną modernizację ze źródeł zewnętrznych?


Również sfera bezpieczeństwa publicznego to obszar zapomniany. System monitoringu wymaga dalszej rozbudowy - we współpracy z Policją, zwłaszcza, że ukończono już remont Komendy Powiatowej.

Zamiast rozbudowy monitoringu zaoferowano mieszkańcom zakup alkomatu...

Dofinansowanie zakupu radiowozów to oczywiste, lecz nie wystarczające kroki, zwłaszcza w obliczu licznych przypadków bałaganu w mieście.


Wsparcia nie widać także w sferze lokalnej przedsiębiorczości. Dzisiaj oleśniczanie prowadzący działalność gospodarczą walczą o przetrwanie, tymczasem poza symbolicznym zawieszeniem (czy redukcją) czynszów brak działań, które pomogłyby im tę walkę wygrać.


Nie sposób pominąć dalszych planów sprzedaży działek w centrum miasta pod budownictwo wielomieszkaniowe: trwa betonowanie centrum Oleśnicy, bez refleksji, że każde miasto potrzebuje rezerwy terenów na obiekty użyteczności publicznej. Jest to niezrozumiałe bo zarówno południowa /obszar Lucienia/ jak i wschodnia /obszar „kwadratów”/część miasta to naturalne obszary ekspansji, w których nie brak terenów do sprzedaży.


Reasumując, mimo niezaprzeczalnie ogromnej szansy związanej z dochodami ze sprzedaży gruntów, która przez długie lata może się w tej skali nie powtórzyć,

zbyt wiele obszarów życia społecznego zostało w proponowanym budżecie pominiętych lub potraktowanych marginalnie, co nie pozwala nam wyrazić swojego poparcia.

Klub Radnych Oleśnica Razem

84 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page