top of page

Stanowisko Klubu Radnych "Oleśnica Razem" w sprawie budżetu na rok 2021

Analiza przygotowanego budżetu przynosi wnioski, które z jednej strony napawają optymizmem, z drugiej zaś dają poczucie niewykorzystanej szansy.


Niewątpliwie poziom dochodów jest imponujący - rośnie z roku na rok - a spodziewany z powodu pandemii spadek wpływów podatkowych okazuje się relatywnie mniejszy i jest kompensowany transferami z budżetu centralnego. Można się jednak spodziewać, że skutki gospodarcze kryzysu epidemicznego będą rzutować na finanse samorządów w dłuższej perspektywie.

Czynnikiem pozytywnym jest poziom wolnych środków, którego źródłem jest przede wszystkim sprzedaż nieruchomości miejskich, w tym działki w strefie aktywności gospodarczej sprzedanej za prawie 32 mln zł. Wydawać by się mogło, że będzie to koło zamachowe dla rozwoju naszego miasta - czy tak jest w rzeczywistości? Niestety nie!

W obszarze wydatków inwestycyjnych wyraźnie dominują wydatki na infrastrukturę drogową - można się jednak spierać o to, które ulice w mieście powinny mieć priorytet.


Z naszego punktu widzenia słabym punktem tego budżetu jest brak nakładów na ulicę Kopernika wraz z logicznym ciągiem dróg gminnych, komunikujących tę część miasta z nieodległą galerią oraz brak uwzględnienia remontu ulicy Ogrodowej, której modernizację kolejny raz odłożono ad calendas grecas...

Mimo tego fakt, że dzięki wolnym środkom z lat poprzednich i dotacjom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rzędu 5,6 mln zakres planowanych prac daje nadzieję na odczuwalną poprawę jakości tej infrastruktury.


Również środki na remonty budynków mieszkalnych, w tym rażący swoim wyglądem spalony budynek na 3-go Maja, to ważna część wydatków inwestycyjnych w planowanym budżecie, zasługująca na akceptację. Ale już w planie budowy hali sportowej przy SP4 brak zewnętrznych źródeł finansowania! Dotacje centralne do tego typu obiektów to norma. Czy tak będzie w Oleśnicy?


Z satysfakcją przyjmujemy natomiast zapowiedź kontynuacji budownictwa socjalnego przy ulicy Kopernika. Mamy nadzieję, że z towarzyszącym remontem drogi i lokalizacją przystanku autobusowego z prawdziwego zdarzenia! Budownictwo socjalne to tylko jeden z elementów polityki mieszkaniowej. A co z programem mieszkań na wynajem? Może warto sięgnąć po wzorce z Kępna, naszego partnera w ZZO Olszowa: tam program „Mieszkanie Plus” zafunkcjonował!


Są liczne obszary, w których planowane nakłady nie odzwierciedlają naszym zdaniem realnych potrzeb oleśniczan. Trudno zrozumiały jest zwłaszcza w czasach wszechobecnej pandemii ledwo symboliczny wzrost nakładów na służbę zdrowia.

Zignorowano zupełnie nasz postulat przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nowoczesnej przychodni zdrowia, gdy gołym okiem widać, że obiekt przy Hallera to relikt przeszłości, z którym najwyższy czas się pożegnać!

Epidemia SARS COV-2 pokazała, że współczesne zagrożenia wymagają zmian w funkcjonowaniu obiektów służby zdrowia, zwłaszcza reżimu epidemiologicznego, systemu separacji i izolacji, czego brakuje starym obiektom. Ani słowa o wsparciu systemu ratownictwa medycznego, tak szumnie zapowiadanego w kampanii wyborczej!


Uderza pustka w sferze polityki senioralnej, rzeczywistym wyzwaniu XXI wieku. W obliczu dramatycznie starzejącego się społeczeństwa - ani słowa o organizacji MOKiS-u II, który miał być sztandarową placówką dedykowaną seniorom! Rozumiemy, że miasto podejmie się realizacji tego projektu w latach kolejnych, po przejęciu i zapowiadanym remoncie dworca kolejowego...


Dopiero co uchwaliliśmy założenia programu "Oleśnica Zasilana Naturą", z gromadzeniem wód opadowych jako jednym z elementów. Tyle, że jego efekty nawet nie zbliżą się do skali poprawy retencji, jaką uzyskalibyśmy rewitalizując zbiornik przy ulicy Kruczej - a o tej realnie oddziałującej na gospodarkę wodną miasta inwestycji ani słowa!


Trudno znaleźć zapowiedź redukcji smogu poprzez upowszechnienie podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - jednego z najefektywniejszych sposobów redukcji tej emisji i raczej nie sprzyja temu zapowiedź wzrostu taryfy za ciepłą wodę i ogrzewanie.


Przysłowiową "kulą u nogi" finansów miasta stają się rosnące koszty zagospodarowania odpadów, a próżno szukać w planach budżetowych choćby prób zmiany tej sytuacji. Nie sposób sięgać coraz głębiej do kieszeni mieszkańców! Poza doniesieniami medialnymi o wizycie studyjnej w spalarni w Koninie nie ma nawet zarysowanych kierunków dalszego funkcjonowania ZZO Olszowa.


Kolejne zaniechania to brak jakichkolwiek działań mogących poprawić sytuację ekonomiczną OKR Atol: wsparcie w postaci dopłaty do remontów czy pokrycie strat nie spowoduje zwiększenia konkurencyjności obiektu.

Ani słowa o ewentualnym obiekcie hotelowym, komplementarnym dla oferty sportowo-rekreacyjnej, czy o poszerzeniu oferty. Wykorzystanie już istniejących zasobów (vide obiekt gastronomiczny na basenie krytym) to nieporozumienie.

Co z projektem kogeneracji czy włączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej? Co z pozyskiwaniem dotacji na konieczną modernizację ze źródeł zewnętrznych?


Również sfera bezpieczeństwa publicznego to obszar zapomniany. System monitoringu wymaga dalszej rozbudowy - we współpracy z Policją, zwłaszcza, że ukończono już remont Komendy Powiatowej.

Zamiast rozbudowy monitoringu zaoferowano mieszkańcom zakup alkomatu...

Dofinansowanie zakupu radiowozów to oczywiste, lecz nie wystarczające kroki, zwłaszcza w obliczu licznych przypadków bałaganu w mieście.


Wsparcia nie widać także w sferze lokalnej przedsiębiorczości. Dzisiaj oleśniczanie prowadzący działalność gospodarczą walczą o przetrwanie, tymczasem poza symbolicznym zawieszeniem (czy redukcją) czynszów brak działań, które pomogłyby im tę walkę wygrać.


Nie sposób pominąć dalszych planów sprzedaży działek w centrum miasta pod budownictwo wielomieszkaniowe: trwa betonowanie centrum Oleśnicy, bez refleksji, że każde miasto potrzebuje rezerwy terenów na obiekty użyteczności publicznej. Jest to niezrozumiałe bo zarówno południowa /obszar Lucienia/ jak i wschodnia /obszar „kwadratów”/część miasta to naturalne obszary ekspansji, w których nie brak terenów do sprzedaży.


Reasumując, mimo niezaprzeczalnie ogromnej szansy związanej z dochodami ze sprzedaży gruntów, która przez długie lata może się w tej skali nie powtórzyć,

zbyt wiele obszarów życia społecznego zostało w proponowanym budżecie pominiętych lub potraktowanych marginalnie, co nie pozwala nam wyrazić swojego poparcia.

Klub Radnych Oleśnica Razem

86 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page